Podmínky použití

prázdný

1. ZÁVAZNÁ DOHODA. Tyto Podmínky použití fungují jako závazná dohoda (dále jen „Smlouva“) mezi vámi a společností Quotespedia („nás“, „my“, „naše“). Vstupem na tuto webovou stránku (dále jen „web“) berete na vědomí konstruktivní oznámení o těchto podmínkách použití a vaší dohodě, že budete vázáni tímto jazykem.

2. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Věříme v transparentnost, pokud jde o naše postupy sběru a ochrany osobních údajů, a proto jsme zveřejnili a Ochrana osobních údajů za vaši úpravu.

3. DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ O DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍ. Při přístupu na web nebo jeho používání souhlasíte s tím, že budete respektovat práva duševního vlastnictví ostatních. Vaše používání webu se vždy řídí zákony o autorských právech, ochranných známkách a dalšími zákony o duševním vlastnictví a podléhá jim. Souhlasíte, že nebudete nahrávat, stahovat, zobrazovat, provádět, přenášet nebo jinak šířit jakékoli informace nebo obsah (společně „Obsah“), což je v rozporu s autorskými právy, ochrannými známkami nebo jinými právy duševního vlastnictví nebo vlastnickými právy třetích stran. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat zákony týkající se vlastnictví autorských práv a využívání duševního vlastnictví a vy budete výhradně zodpovědní za jakékoli porušení příslušných zákonů a za jakékoli porušení práv třetích stran způsobené jakýmkoli obsahem, který poskytnete nebo přenesete. Důkazní břemeno, že žádný obsah neporuší žádné zákony ani práva třetích stran, leží výhradně na vás.

4. ŽÁDNÉ ZÁRUKY. ZÍSKÁME STRÁNKU DOSTUPNOU VÁM „TAK, AKO JE“ BEZ ZÁRUKY JAKÉKOLI DRUHY. PŘEDPOKLÁDÁTE NEBEZPEČÍ ŽÁDNÉ A VŠECHNY POŠKOZENÍ NEBO ZTRÁTY Z POUŽITÍ STRÁNKY NEBO NEBEZPEČÍ POUŽÍVÁNÍ. K MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁME ŽÁDNÉ A VŠECHNY ZÁRUKY, VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLIKOVANÉ, S OHLEDEM NA MÍSTO, VČETNĚ, ALE NEJEDNÁVANÉ, BEZPLATNÉ ZÁRUKY PRO OBCHODNÍ ÚČELY NEBO ÚČELY. NEZARUČUJEME, ŽE STRÁNKA SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY NEBO ŽE PROVOZ STRÁNKY NEBUDE NEPORUŠENY NEBO BEZ CHYBY.

5. OMEZENÁ ODPOVĚDNOST. NAŠE ODPOVĚDNOST ZA VÁS JE OMEZENÁ. K MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM V žádném případě NEPOSKYTUJEME ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY JAKÉKOLI DRUHY (VČETNĚ, NEJLEPŠÍ OMEZENÍ, ZVLÁŠTNÍCH, NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ÚDAJŮ, ZNALOSTI FORESEEABILITY FORESEEABILITY) ) VYPLÝVAJÍCÍ ZE VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY NEBO JINÝCH DALŠÍCH MATERIÁLŮ NEBO INFORMACÍ POSKYTOVANÝCH NA STRÁNKÁCH NEBO V SPOJENÍ S nimi. Toto omezení platí bez ohledu na to, zda škoda vznikla v důsledku porušení smlouvy, deliktu nebo jakékoli jiné právní teorie nebo formy jednání.

6. AFFILIOVANÉ STRÁNKY. Můžeme spolupracovat s řadou partnerů a přidružených subjektů, na jejichž webové stránky mohou být na tomto webu odkazovány. Protože nemáme kontrolu nad obsahem a výkonem těchto partnerských a přidružených webů, nepřijímáme žádné přísliby ani záruky, pokud jde o přesnost, obsah nebo kvalitu informací poskytovaných těmito weby, a nepřijímáme žádnou odpovědnost za nezamýšlené, nežádoucí, nepřesný, zavádějící nebo nezákonný obsah, který se na těchto stránkách může nacházet. Podobně z času na čas v souvislosti s používáním tohoto webu můžete mít přístup k položkám obsahu (včetně, ale ne pouze, webů), které jsou vlastněny třetími stranami. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že neposkytujeme žádné záruky a nepřijímáme žádnou odpovědnost za přesnost, měnu, obsah nebo kvalitu tohoto obsahu třetích stran, a že pokud není výslovně stanoveno jinak, řídí se těmito podmínkami použití těchto podmínek použití a veškerý obsah třetích stran.

7. ZAKÁZANÁ POUŽITÍ. Vaše přípustné používání webu ukládáme určitá omezení. Je zakázáno porušovat nebo se pokoušet porušovat jakékoli bezpečnostní prvky na webu, včetně, bez omezení, (a) přístupu k obsahu nebo datům, které nejsou pro vás určeny, nebo přihlašování na server nebo účet, ke kterému nemáte oprávnění; (b) pokus o testování, skenování nebo testování zranitelnosti Stránek nebo jakéhokoli přidruženého systému nebo sítě nebo o porušení bezpečnostních nebo autentizačních opatření bez řádného povolení; (c) zasahovat nebo se pokoušet zasahovat do služby jakéhokoli uživatele, hostitele nebo sítě, mimo jiné včetně zasílání virů na web, přetížení, „záplavy“, „spamování“, „bombardování pošty“ nebo "Shazovat;" (d) používání stránky k zasílání nevyžádaných e-mailů, mimo jiné včetně propagace nebo reklamy na produkty nebo služby; (e) kování jakékoli hlavičky paketů TCP / IP nebo jakékoli části informací o hlavičkách v jakémkoli e-mailu nebo v jakémkoli zveřejnění pomocí stránky; nebo (f) pokus o úpravu, zpětné provedení, dekompilaci, rozebrání nebo jiné omezení nebo pokus o redukci jakéhokoli ze zdrojových kódů, které používáme při poskytování stránky, na lidsky vnímatelnou formu. Dále je vám zakázáno kopírovat jakýkoli obsah na Stránce, ať už ručně nebo automatizovaným způsobem, bez našeho výslovného souhlasu. Jakékoli porušení zabezpečení systému nebo sítě vás může vystavit občanskoprávní nebo trestní odpovědnosti.

8. ODŠKODNĚNÍ. Souhlasíte, že nás odškodníte za určité činy a opomenutí. Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a bude vám neškodné za jakékoli a veškeré nároky třetích stran, ztráty, odpovědnost, škody a / nebo náklady (včetně přiměřených poplatků a nákladů na zastupování), které vyplývají z vašeho přístupu na stránky nebo z jejich používání, vašeho porušení těchto Podmínek používání nebo vašeho porušení nebo porušení práv duševního vlastnictví nebo jiného práva jakékoli osoby či subjektu jakýmkoli jiným uživatelem vašeho účtu.

9. ROZDĚLITELNOST; ODPOVĚĎ. Pokud soud z příslušné jurisdikce z jakéhokoli důvodu zjistí, že některá podmínka nebo podmínka v těchto Podmínkách použití je nevynutitelná, zůstanou všechny ostatní podmínky v plné platnosti a účinnosti. Zřeknutí se jakéhokoli porušení kteréhokoli ustanovení těchto Podmínek užívání nepředstavuje zřeknutí se jakéhokoli předchozího, souběžného nebo následného porušení stejných nebo jiných ustanovení těchto Podmínek a žádné zřeknutí se účinku nebude účinné, pokud nebude učiněno písemně a podepsáno oprávněným zástupce vzdávající se strany.

10. ŽÁDNÁ LICENCE. Nic obsažené na těchto stránkách by nemělo být chápáno jako udělení licence k užívání jakýchkoli ochranných známek, servisních značek nebo log, které vlastníme nebo kterékoli třetí strany.

11. ZMĚNY. Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky změnit a učiníme tak zveřejněním oznámení na stránkách.